Szatnie pracownicze – część 2 z 2

 

W poprzednim artykule przedstawiono ogólne wymagania dotyczące szatni pracowniczych, w jego treści zaznaczono, że w myśl obowiązującego prawa wyróżnia się różne rodzaje szatni. W tym opracowaniu przedstawione zostaną wymagania dla poszczególnych rodzajów.

 

Pierwszym rodzajem szatni jest szatnia odzieży własnej pracowników, która służy do przechowywania odzieży własnej pracowników jeśli nie powinna się ona stykać z odzieżą roboczą i środkami ochrony indywidualnej. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć na temat tej szatni?

 • Powinna być wyposażona w szafy przeznaczone do indywidualnego użytku każdego pracownika;
 • Szatnia powinna być na tyle duża, by na każdego pracownika korzystającego z szatni przypadało co najmniej 0,3m2 wolnej powierzchni podłogi;
 • Może to być szatnia wieszakowa, jeśli nie ma do tego specjalnych przeciwwskazań  i jeśli zostanie zapewniona szybka jej obsługa;
 • Jeśli szatnia będzie urządzona jako wieszakowa to powinna być ona zorganizowana oddzielnie dla kobiet i oddzielnie dla mężczyzn (może być wspólna jeśli zatrudnia się mniej niż 5 pracowników na jednej zmianie, należy jednak zapewnić kabiny do przebierania się);
 • W szatni wieszakowej przyjmowanie i wydawanie odzieży powinno być wykonywane przez wyznaczony personel;
 • Sama szatnia powinna być wyposażona w stojaki wieszakowe, wieszak powinien być indywidualny dla pracownika;
 • Stojak wieszakowy powinien być jednopoziomowe, w ich dolnej części powinna znajdować się siatkowa półka na obuwie, w górnej zaś półka na nakrycie głowy, teczkę itp.;
 • Między rzędami wieszaków należy zapewnić przejście o szerokości co najmniej 1,1m, zaś między rzędem wieszaków a ścianą – co najmniej 0,95m;
 • Szatnia wieszakowa  powinna być wyposażona w przebieralnię z miejscami do siedzenia i wieszakami na odzież, miejsc siedzących powinno być tyle, by co najmniej 30% zatrudnionych na najliczniejszej zmianie mogło usiąść;
 • Jeśli w zakładzie pracy pracownicy nie są zobowiązani do stosowania odzieży roboczej i ochronnej to szatnia wieszakowa nie musi być wydzielana osobno dla mężczyzn i osobno dla kobiet i nie musi być w niej zorganizowana przebieralnia;

 

Szatnia odzieży roboczej i ochronnej:

 • W przypadku pracowników zatrudnionych przy pracach powodujących znaczne zabrudzenie lub zamoczenie odzieży roboczej i ochronnej oraz w przypadku prac przy których wymagania higienicznosanitarne nakładają obowiązek stosowania odzieży o specjalnych własnościach – to szatnie odzieży roboczej i ochronnej należy organizować niezależnie od szatni odzieży własnej;
 • Szatnia odzieży roboczej i ochronnej powinna mieć  indywidualne szafki pracownicze;
 • Wielkość szatni na odzież roboczą i ochronną powinna być ustalana dokładnie tak samo jak szatnia na odzież własną pracowników;
 • Szatnia taka powinna mieć bezpośrednie połączenie z umywalnią, natryskami i szatnią odzieży własnej;

 

Szatnia podstawowa, czyli połączenie dwóch poprzednich powinna spełniać następujące wymagania:

 • Szatnia taka może być utworzona zamiast dwóch oddzielnych wcześniej omówionych jeśli pracownicy z niej korzystający nie pracują przy pracach powodujących znaczne zabrudzenie;
 • Szatnia powinna mieć bezpośrednie połączenie z umywalnią;
 • Szatnię podstawową organizuje się zgodnie z zasadą, że na każdego pracownika korzystającego z niej powinno przypadać co najmniej 0,5m2 wolnej powierzchni podłogi;
 • W szatni takiej należy zorganizować dwie szafy pojedyncze lub jedną podwójną dla każdego pracownika;
 • Szatnię taką można również zorganizować w formie wieszakowej, z zapewnieniem oddzielnego wieszaka na odzież własną i oddzielnego na odzież roboczą / ochronną;

 

Ostatnim rodzajem szatnie są szatnie przepustowe, a więc szatnie dla pracowników zatrudnionych przy pracach związanych ze stosowaniem lub wydzielaniem się substancji trujących, zakaźnych, promieniotwórczych, drażniących lub uczulających oraz innych substancji o nieprzyjemnym zapachu, a także przy pracach pylących, w wilgotnym i gorącym mikroklimacie lub przy pracach powodujących intensywne brudzenie. Szatnie takie powinny spełniać następujące wymagania:

 • Powinny składać się z części przeznaczonej na odzież własną pracowników, części przeznaczonej na odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej oraz przepustowego zespołu sanitarnego z natryskami;
 • Część przeznaczona na odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej powinna być przeznaczona do indywidualnego użytku każdego pracownika i jej powierzchnia powinna wynikać z przelicznika 0,3m2 wolnej powierzchni podłogi na każdego pracownika;
 • Część przeznaczona na odzież własną pracownika powinna spełniać dokładnie takie same wymagania jak szatnia odzieży własnej o której pisano wcześniej;
 • Ruch w szatni przepustowej pomiędzy obu jej częściami powinien odbywać się wyłącznie przez zespół sanitarny z natryskami;
 • Jeśli w zakładzie pracy znajdują się pracownicy którzy mają kontakt z substancjami trującymi lub zakaźnymi to dla nich powinna być przeznaczona odrębna szatnia;
ergonomica