Bezpieczeństwo podczas imprezy masowej

 

Wiosna wybuchła w pełni, za chwilę jeden z najczęściej wyczekiwanych długich weekendów – majówka. Ciepły okres sprzyja organizacji przeróżnych imprez masowych pod „gołą chmurką”. Zabawa – zabawą, ale czy zdajemy sobie sprawę jak takie imprezy powinny być zabezpieczone w celu ochrony naszego zdrowia i życia? Życie nie raz już pokazało, że w takich miejscach o tragedię nietrudno. Pamiętamy tragedię podczas otrzęsin na uniwersytecie w Bydgoszczy, czy też zawalenie się dachu podczas Katowickich Targów… W artykule przybliżymy zagadnienia związane z zabezpieczeniem imprez masowych, które szczegółowo są omówione w Ustawie z 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych.

Ogólnie za bezpieczeństwo imprezy masowej odpowiada jej organizator, który musi zapewnić:

 • udział służb porządkowych, służb informacyjnych o określonej liczebności oraz kierującego tymi służbami kierownika ds. bezpieczeństwa
 • pomoc medyczną
 • zaplecze higieniczno-sanitarne
 • wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji
 • warunki do zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej
 • sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze
 • wydzielone pomieszczenie dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy masowej

Wspomniano wcześniej o kierowniku ds. bezpieczeństwa, którego nie można mylić ze specjalistą ds. bhp pracującym w jakimś zakładzie pracy. Kierownik ds. bezpieczeństwa to osoba, która ukończyła specjalne szkolenie, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka została dodatkowo wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Organizator musi opracować i udostępnić uczestnikom regulamin obiektu (terenu) i regulamin imprezy. Ponadto opracowuje instrukcję postępowania w przypadku wystąpienia pożaru lub innego zagrożenia w miejscu i czasie imprezy masowej. Z drugiej strony uczestnicy imprezy są zobowiązani ustawą do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz do przestrzegania postanowień ww. regulaminów. Uczestnicy nie mogą wnosić na imprezy masowe broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów niebezpiecznych pożarowo, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych. Możesz teraz zastanawiać się dlaczego nie można na imprezę masową wnieść alkohol, ale już na niej można go kupić? Wszystko jest w zgodzie z prawem, ale artykuł nie miał być o alkoholu 🙂 tylko o bezpieczeństwie.

Wracając do kwestii bezpieczeństwa – organizator ma prawo do utrwalania przebiegu imprezy masowej, co w przyszłości może stanowić dowód pozwalający na wszczęcie postępowania karnego lub być dowodem dla już toczących się takich postępowań. Ważnym elementem zabezpieczenia imprezy jest działalność służb porządkowych i informacyjnych. Jako uczestnik powinieneś wiedzieć, że służby te mają prawo do sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w danej imprezie, legitymowania w celu ustalenia tożsamości uczestnika, przeglądania zawartości bagaży i odzieży w przypadku podejrzenia, że wnoszone są jakieś zabronione przedmioty. Służby porządkowe i informacyjne mają prawo do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowując się niezgodnie z regulaminami lub nawet mogą ująć uczestnika, który stwarza zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie i przekazać Policji. Niepodporządkowanie się pod polecenia porządkowe – może sprawić, że nasz udział w imprezie masowej będzie nas słono kosztował – bo nawet aż 2000 zł. Służby informacyjne mają, jak sama nazwa wskazuje obowiązek informacyjny w stosunku do uczestników. To właśnie od służb informacyjnych dowiemy się:

 • jakie udogodnienia i wymogi bezpieczeństwa zostały określone przez organizatora lub służby ratownicze
 • gdzie znajdują się punkty pomocy medycznej, sanitarnej

Zanim jednak sama impreza masowa rozpocznie się to po stronie organizatora występuje szereg obowiązków, o których my – jako zwykli uczestnicy nie zdajemy sobie zwykle sprawy. W pierwszej kolejności organizator musi w ogóle otrzymać zgodę na organizację imprezy. Aby ja otrzymać musi złożyć wniosek do odpowiedniego organu, musi wystąpić do komendanta powiatowego Policji i Państwowej Straży Pożarnej, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i państwowego inspektora sanitarnego o wydanie opinii co do zabezpieczenia imprezy, zastrzeżeń do stanu technicznego obiektu oraz o przewidywanych zagrożeniach. Organizator na etapie składania wniosku musi przedstawić m.in.:

 • graficzny plan obiektu,
 • instrukcję postępowania w razie pożaru,
 • terminarz imprezy,
 • informację o liczbie osób na imprezie,
 • informację o przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa,
 • informację o liczbie, organizacji i oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej i informacyjnej,
 • informację o osobie wyznaczonej na kierownika ds. bezpieczeństwa
 • informację o sposobie identyfikacji osób biorących udział w imprezie

Lista wymaganych dokumentów nie jest zamknięta ponieważ od organizatora można żądać szeregu innych dokumentów potwierdzających właściwe zabezpieczenie imprezy.

Spełnienie wymagań na wstępnie to nie wszystko, organizator imprezy masowej podlega kontrolom ze strony innych organów i w przypadku stwierdzenia niespełnienia przez organizatora warunków określonych w zezwoleniu – może wydać decyzję o przerwaniu imprezy masowej. Organ kontrolujący ma również prawo wydania w stosunku do organizatora decyzji o zakazie przeprowadzania imprez masowych w przyszłości.

ergonomica