Szatnie pracownicze – część 1 z 2

 

Szatnia pracownicza to obok omówionej wcześniej jadalni kolejne pomieszczenie higieniczno-sanitarne w zakładzie pracy przed którym stawia się szereg wymagań. Chociaż może wydawać się to nieprawdopodobne to niestety nadal można spotkać się z sytuacją, kiedy pracownicy nie mają gdzie przebrać się w odzież roboczą i przychodzą w niej do pracy. A przecież chodzi o komfort osobisty, o pewną intymność a przede wszystkim o godziwe warunki pracy, przygotowania się do niej. Wytyczne dotyczące szatni znaleźć można w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Przedstawiając zasady organizacji szatni należy zacząć od tego, że występuje kilka rodzajów szatni:

Poniżej przegląd wymagań odnoszących się do szatni:

  1. Szatnia powinna być ogrzewana, oświetlona (w miarę możliwości oświetleniem naturalnym)  i wentylowana.
  2. Szatnię można zorganizować w pomieszczeniu, którego wysokość wynosi co najmniej 2,5m (za wyjątkiem sutereny, piwnicy i poddasza – tutaj dopuszcza się wysokość 2,2m).
  3. Podłoga i ściany szatni muszą być wykonane z takich materiałów, by można było je w łatwy sposób utrzymywać w czystości.  Ściany do wysokości 2m powinny być pokryte  materiałem gładkim, nienasiąkliwym i odpornym na działanie wilgoci.
  4. Jeśli szatni znajdować się będzie w suterenie lub piwnicy to  należy zastosować odpowiednią izolację ścian zewnętrznych i podłóg oraz jeśli korzystać ma z niej więcej niż 25 pracowników należy zastosować wentylację mechaniczną.
  5. Jeśli zakład pracy zatrudnia powyżej 10 osób to szatnię należy zorganizować oddzielnie dla kobiet i oddzielnie dla mężczyzn.  Przy zatrudnieniu mniejszym można wyodrębnić jedno pomieszczenie, ale należy zapewnić możliwość osobnego korzystania.
  6. Czy szatnię można zorganizować np. razem z jadalnią? Tak ale pod warunkiem, że zakład pracy zatrudnia do 20 pracowników i w zakładzie tym nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia i prace brudzące.
  7. Czy w biurze wymaga się szatni? Nie, pracownicy zatrudnieni w pomieszczeniach biurowych mogą przechowywać swoją odzież w wyznaczonym do tego miejscu, niekoniecznie szatni.
  8. W każdej szatni należy zorganizować miejsca siedzące dla co najmniej 50% zatrudnionych na najliczniejszej zmianie.
  9. Jeśli w zakładzie pracy planuje się stworzyć zespół szatni dla pracowników zatrudnionych przy pracach powodujących znaczne zabrudzenie odzieży lub jej zamoczenie oraz dla pracowników których odzież robocza  musi spełniać szczególne wymagania higienicznosanitarne, to należy zorganizować również pomieszczenia wyposażone w urządzenia do odkażania, odpylania i suszenia odzieży oraz czyszczenia obuwia.

W kolejnym artykule zaprezentujemy wymagania dla poszczególnych rodzajów szatni.

ergonomica