Instruktaż stanowiskowy bhp prowadzony tylko przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami

 

Dosyć często zgłaszają się do nas zbulwersowani przedsiębiorcy, że jakaś firma szkoleniowa wystawiła im zaświadczenie, że mogą oni samodzielnie szkolić wstępnie z zakresu bhp swoich pracowników, po czym inspektor PIP podczas kontroli podważa te kwalifikacje i nakazuje ponowne przeprowadzenie szkolenia przez osoby posiadające uprawnienia zgodnie z literą prawa. Podczas rozmowy dowiadujemy się, że tym zaświadczeniem nie jest nic innego, jak zaświadczenie ze szkolenia okresowego w dziedzinie bhp dla kadry kierowniczej i pracodawców.

Niestety ale takie szkolenie potwierdzone zaświadczeniem nie daje większości pracodawców prawa do przeprowadzania szkolenia wstępnego ogólnego w dziedzinie bhp. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szkoleń w dziedzinie bhp szkolenie wstępne ogólne może prowadzić pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy, osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracodawca, który sam wykonuje takie zadania, lub pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownikiem służby bhp mogącym szkolić wstępnie jest inspektor bhp, starszy inspektor bhp, specjalista ds. bhp, główny specjalista ds. bhp spełniające inne szczegółowe wymagania (wśród nich znajdują się między innymi wymagania dotyczące wykształcenia w zakresie bhp, stażu zawodowego i inne). Sam pracodawca wykonujący zadania służby bhp mógłby przeszkolić wstępnie pracownika, gdyby posiadał wspomniane wyżej wymagania. Samo zaświadczenie ze szkolenia okresowego dla pracodawcy nie jest wystarczające, obowiązujące uregulowania prawne nie dopuszczają takiej możliwości. Jeśli więc pracodawca zatrudnia więcej niż 10 osób lub więcej niż 20 osób przy jednoczesnym zakwalifikowaniu do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych – to zobowiązany jest on utworzyć służbę bhp w strukturze swojego przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji problem szkoleń wstępnych jest w zasadzie rozwiązany, bo szkolić wstępnie ogólnie będzie pracownik tejże służby. Jeśli jednak pracodawca zatrudnia mniej niż odpowiednio 10 i 20 osób (przy zachowaniu warunku kwalifikacji do grupy ryzyka) to powinien zlecić szkolenie wstępne ogólne na zewnątrz, np. firmie usługowej w zakresie bhp.

ergonomica