Higiena na budowie

 

W ostatnich artykułach przedstawialiśmy wymagania dla jadalni i szatni pracowniczych. Wszystkie te wymagania są realne do spełnienia przez większość pracodawców,  jeśli dotyczą przestrzeni zamkniętych,  budynków.  Co jednak w sytuacji, gdy praca wykonywana jest w warunkach polowych, czy np. pracownicy budowlani również podlegają pod te same przepisy?

Otóż nie, w przypadku prac budowlanych  należy wziąć pod uwagę Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Jest to rozporządzenie,  które obok wymagań dotyczących sposobu zabezpieczenia budowy, zasad bezpiecznej pracy na budowie traktuje o warunkach sanitarnych pracowników budowy. Pierwszym najistotniejszym wymaganiem jest konieczność stworzenia szatni, umywalni, jadalni, ustępów i suszarni. Czy zawsze, każdy wykonawca jest do tego zobowiązany?  Otóż nie. Jeśli zakłada tak umowa, to wykonawca może korzystać z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych zorganizowanych przez inwestora.

Szatnia na budowie

Jeśli na terenie budowy pracę wykonuje więcej niż 20 pracowników wówczas szatnia i jadalnia powinny być zorganizowane w oddzielnych pomieszczeniach. Organizacja tych pomieszczeń w kontenerach sprawia, że można odstąpić od wymogu wysokości pomieszczenia jak dla pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w warunkach nie budowlanych.

W szatni należy zorganizować dwudzielna szafki, tak by pracownicy mogli przechowywać własną odzież i odzież roboczą.

Jeśli na budowie zatrudnione są kobiety wówczas wystąpi obowiązek utworzenia dla nich oddzielnego pomieszczenia szatni, jeśli na budowie będzie wykonywało pracę więcej niż 10 pracowników.  Organizując wspólne pomieszczenie szatni dla kobiet i mężczyzn należy zapewnić by mogli oni oddzielnie z nich korzystać.

Jadalnia

Jadalnia powinna być ogrzewana i oświetlona. Jej powierzchnia powinna wynosić minimum 8m2. Każdy pracownik powinien mieć zapewnione miejsce siedzące. Ponadto w jadalni należy zorganizować szafki do przechowywania jedzenia. W pomieszczeniu jadalni można zastosować ławki jako miejsca siedzące, muszą być one jednak przytwierdzone do podłoża. W jadalni zorganizowanej na terenie budowy, podobnie jak w każdej innej jadalni obowiązuje zakaz palenia, co powinno być oznaczone znakiem. Palenie dopuszczalne jest na terenie zewnętrznym lub w specjalnie przystosowanych do tego celu pomieszczeniach.

Pomieszczenie do odpoczynku

Jest ono wymagane tylko wtedy, gdy wymaga tego bezpieczeństwo lub ochrona zdrowia pracowników lub gdy wynika to z rodzaju wykonywanych robót.  Pomieszczenie do odpoczynku należy wyposażyć w stoły i krzesła z oparciami w ilości wystarczającej do ilości osób pracujących na budowie.

Umywalnie

Niestety jest to element bardzo często pomijany. Należy pamiętać,  że potrzeba tworzenia umywalni dotyczy też obszaru budowy. Umywalnia powinna być wyposażona w umywalki z bieżącą zimną i cieplą wodą. Należy zorganizować jedną umywalkę na każdych pięciu pracowników,  ponieważ prace budowlane charakteryzują się dużym ryzykiem zabrudzenia siebie.

Ustępy

Toaletę dla pracowników budowy należy organizować tak, by odległość do niej od miejsca wykonywania prac wynosiła nie więcej niż 125m. I tutaj uwaga – jeśli budowa jest przewidziana na czas dłuższy niż 3 miesiące,  wówczas ustęp musi być wyposażony w szczelny zbiornik nieczystości.

ergonomica