REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin ustala zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.
2. Aktualna wersja Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie pod adresem https://ergonomica.pl/regulamin/.
3. Ilekroć w Regulaminie mowa o:
    1) informacji handlowej, rozumie się przez to każdą formę informacji przeznaczoną do promowania, bezpośrednio lub pośrednio, towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorstwa, organizacji lub osoby prowadzącej działalność handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonującą zawód regulowany. Następujące informacje same w sobie nie stanowią
informacji handlowych:
        a) informacje umożliwiające bezpośredni dostęp do działalności przedsiębiorstwa organizacji lub osoby, w szczególności nazwa domeny lub adres poczty elektronicznej,
        b) informacje odnoszące się do towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorstwa, organizacji lub osoby, opracowywane w sposób niezależny, w szczególności jeżeli są one udzielane bez wzajemnych świadczeń finansowych;

    2) Stronie, rozumie się przez to stronę internetową dostępną w Internecie pod adresem https://ergonomica.pl;
    3) usłudze świadczonej drogą elektroniczną, rozumie się przez to wykonanie Usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej;
    4) Usługobiorcę, rozumie się przez to osobę fizyczną, która korzysta z usług oferowanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony;
    5) Usługodawcę, rozumie się przez to panią Agnieszkę Dziewanowską-Sobczak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ERGONOMICA AGNIESZKA DZIEWANOWSKA-SOBCZAK w Starowa Góra, ul. Frontowa 26a 95-030 Rzgów, NIP: 9820296375, REGON: 100604090.

§ 2 Rodzaje i zakres usług

1. Usługodawca oferuje Usługobiorcom następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:
    1) Wysyłanie wiadomości do Usługodawcy,
    2) Dodawanie planowanych zakupów do koszyka i modyfikacja jego zawartości;
    3) Zakup szkoleń,
    4) Udział w szkoleniach online za pośrednictwem platformy szkoleniowej.
2. Usługi, o których mowa w:
    1) § 2 ust. 1 ppkt 1-2 Regulaminu – są bezpłatne,
    2) § 2 ust. 1 ppkt 3 Regulaminu – są płatne, przy czym cena widnieje przy każdym oferowanym szkoleniu;
    3) § 2 ust. 1 ppkt 4 Regulaminu – są dostępne bez dalszych opłat dla Usługobiorców, którzy zakupili szkolenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 ppkt 3 Regulaminu.

3. Korzystanie z usług, o których mowa w:
    1) § 2 ust. 1 pkt 1-2 Regulaminu – nie wymaga rejestracji;
    2) § 2 ust. 1 pkt 3 i 4 Regulaminu – wymaga rejestracji.

4. Wysłanie wiadomości do Usługodawcy następuje poprzez wykonanie przez Usługobiorcę następujących czynności:
    1) Wybór zakładki "Kontakt";
    2) Wprowadzenie danych osobowych w kolejnych polach: imienia, nazwiska oraz adresu e-mail;
    3) Wpisanie treści wiadomości w polu "Wiadomość";
    4) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu;
    5) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
    6) zatwierdzeniu klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych;
    7) potwierdzeniu zapoznania się z Polityką Prywatności;
    8) Wybór przycisku "Wyślij".
5. Dodawanie planowanych zakupów do koszyka następuje poprzez wykonanie przez Usługobiorcę następujących czynności:
    1) Wybór zakładki „Kup szkolenia”;
    2) Ustawienie kursora nad wybranym produktem (szkoleniem);
    3) Wybór przycisku „Dodaj do koszyka”;
lub
    4) Wybór zakładki „Kup szkolenia”;
    5) Ustawienie kursora nad wybranym produktem (szkoleniem);
    6) Wybór przycisku „View”;
    7) Wybór ilości kupowanych produktów (szkoleń);
    8) Wybór przycisku „Dodaj do koszyka”.
6. Stan koszyka Usługobiorca może sprawdzić wybierając ikonę koszyka znajdująca się w prawym górnym rogu Strony.
7. Zmiany stanu koszyka Usługobiorca dokonuje przez:
    1) Usunięcie produktu (szkolenia) poprzez wybór symbolu „x”;
    2) Zmniejszenie ilości produktów (szkoleń) poprzez wybór symbolu „-”;
    3) Zwiększenie ilości produktów (szkoleń) poprzez wybór symbolu „+”;
oraz zatwierdzenie zmian poprzez wybór przycisku „Zaktualizuj koszyk”.
8. Zakup szkoleń następuje poprzez wykonanie przez Usługobiorcę następujących czynności:
    1) Ustawienie kursora nad ikoną koszyka znajdującą się w prawym górnym rogu Strony i wybór przycisku „Koszyk” lub „Zamówienie”;
    2) W przypadku posiadania przez Usługobiorcę kodu rabatowego – wpisanie kodu w pole „kod kuponu” i zatwierdzenie poprzez wybór przycisku „Zastosuj kupon”;
    3) Wybór przycisku „Przejdź do kasy”;
    4) Wpisanie w odpowiednie pola danych osobowych: imię, nazwisko, nazwa firmy, kraj (poprzez wybór z listy), adres, numer telefonu, adres e-mail;
    5) wybór metody płatności;
    6) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu;
    7) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
    8) zatwierdzeniu klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych;
    9) potwierdzeniu zapoznania się z Polityką Prywatności;
    10) wybór przycisku "Kupuję i płacę".
9. Płatność następuje za pośrednictwem systemu dostarczanego przez dostawcę usług płatniczych (Przelewy24) – PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem 0000347935, NIP: 7792369887 o kapitale zakładowym wynoszącym 5.476.300,00 zł (słownie złotych: pięć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy trzysta 00/100), w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014..
10. Usługodawca oferuje dwa rodzaje szkoleń:
    1) stacjonarne, organizowane przez Usługodawcę w salach szkoleniowych lub za pomocą narzędzi służących do spotkań zdalnych;
    2) online, organizowane za pomocą platformy szkoleniowej znajdującej się pod adresem www.elearning.ergonomica.pl .

11. Szkolenia stacjonarne odbywają się w czasie rzeczywistym i polegają na spotkaniu Usługobiorcy z trenerem w czasie i formie umówionej przez Usługobiorcę i Usługodawcę indywidualnie.
12. Szkolenia online odbywają się poprzez udostępnienie Usługobiorcy na platformie szkoleniowej materiałów dydaktycznych.
13. Skorzystanie z usługi szkolenia na platformie szkoleniowej następuje poprzez zakupienie szkolenia online z oferty Usługodawcy, po czym Usługobiorca otrzymuje na wskazany adres e-mail wiadomość zawierającą link do logowania, login (którym jest adres e-mail), hasło oraz datę ważności szkolenia. Następnie konieczne jest wykonanie przez Usługobiorcę następujących czynności:
    1) Wybór zakładki „Platforma szkoleniowa”, wybór linku do platformy z wiadomości e-mail lub wpisanie w pasek wyszukiwarki adresu
https://www.elearning.ergonomica.pl/logowanie;
    2) Zalogowanie się do platformy poprzez wpisanie w odpowiednich polach kolejno adresu e-mail i hasła wskazanych w wiadomości e-mail, a następnie zatwierdzeniu przyciskiem
„Zaloguj”;
3) Podanie danych osobowych (Usługodawca po zalogowaniu zostaje przekierowany do odpowiedniej podstrony): Imienia, nazwiska, daty urodzenia, nazwy pracodawcy, stanowisko pracy, adres e-mail;
    4) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu;
    5) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
    6) zatwierdzeniu klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych;
    7) potwierdzeniu zapoznania się z Polityką Prywatności;
    8) Zatwierdzeniu przyciskiem;
    9) Wyboru zakładki „Szkolenia”.
14. Dane do logowania oraz dane osobowe Usługobiorca może zmienić lub uaktualnić w zakładce „moje konto”.
15. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy informacje na temat korzystania z poszczególnych funkcjonalności platformy szkoleniowej w zakładce "Instrukcja obsługi".
16. Usługodawca nie wysyła Usługobiorcom niezamówionych informacji handlowych.

§ 3 Niezbędne wymagania techniczne

1. Możliwość prawidłowego korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę jest uzależnione od łącznego spełnienia przez Usługobiorcę następujących wymagań technicznych:
    1) posiadanie urządzenia umożliwiającego połączenie z Internetem (komputer stacjonarny lub przenośny, tablet lub smartphone),
    2) dostęp do Internetu,
    3) dostęp do poczty elektronicznej,
    4) oprogramowanie Windows XP lub nowsze, macOS, Android lub IOS.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług świadczonych drogą elektroniczną wynikające z niespełnienia przez Usługobiorcę wymagań technicznych.
3. Spełnienie niektórych wymagań technicznych określonych w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu może wiązać się z koniecznością poniesienia przez Usługobiorcę opłat, w szczególności za uzyskanie dostępu do sieci Internet.

§ 4 Warunki korzystania z Usług

1. Usługobiorca ma obowiązek powstrzymać się od wszystkich działań mogących utrudnić innym Usługobiorcom dostęp do Serwisu oraz zakłócających jego funkcjonowanie.

2. Usługobiorca może wykorzystywać usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną wyłącznie w celach zgodnych z przepisami prawa oraz z dobrymi obyczajami. Za zachowanie sprzeczne z tym obowiązkiem uznaje się, między innymi, zamieszczanie treści obraźliwych, wulgarnych, drastycznych lub nawołujących do nienawiści lub zawierających odnośniki – również zakamuflowane – do stron zawierających takie treści lub publikujących treści pornograficzne.
3. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Strona funkcjonowała bez przerw z zastrzeżeniem tych inicjowanych w celu aktualizacji, naprawy lub konserwacji systemu informatycznego.

§ 5 Prawa własności intelektualnej

Strona – w tym jej kod, logo, grafika czy zamieszczone w niej treści – chronione są prawami własności intelektualnej należącymi do Usługodawcy lub innych podmiotów, które udzieliły mu stosownych licencji. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę nie stanowi udzielenia Usługobiorcy licencji do korzystania z tych treści.

§ 6 Odpowiedzialność

1. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy.
2. Usługodawca informuje, że korzystanie z Serwisu oraz z oferowanych przez niego usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami charakterystycznymi dla takiego typu usług, w szczególności z możliwością:
    1) otrzymania przez Usługobiorcę niezamówionej informacji handlowej,
    2) obecności zainstalowania na urządzeniu Usługobiorcy niechcianego oprogramowania typu malware lub typu spyware,
    3) narażenia na cracking lub phishing. Usługodawca deklaruje, że po jego stronie zostały podjęte wszelkie możliwe czynności mające na celu zminimalizowanie tychże zagrożeń.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
    1) jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych przez Usługodawcę w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem,
    2) treści zamieszczone na stronach internetowych innych niż Serwis.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań będące następstwem wadliwego sprzętu lub oprogramowania Usługobiorcy.

§ 7 Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

1. Usługobiorca ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usługi, o których mowa w § 2 ust. 5 niniejszego Regulaminu w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny, o ile jest konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 2. Odstąpienie następuje przez wysłanie na adres ergonomica@ergonomica.pl wiadomości e-mail zawierającej poniższe elementy:
    1) Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi szkoleniowej (należy podać nazwę i datę szkolenia),
    2) Data zawarcia umowy (data zakupu),

    3) Dane usługobiorcy: imię i nazwisko, firma, adres e-mail.

§ 8 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu Usługobiorca może składać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej ergonomica@ergonomica.pl
2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
    1) oznaczenie Usługobiorcy,
    2) przedmiot reklamacji,
    3) okoliczności uzasadniające reklamację,
    4) jeżeli reklamacja jest składana na podstawie przepisów o rękojmi:
    a) żądanie wymiany usługi albo
    b) żądanie usunięcia wady, albo
    c) oświadczenie o obniżeniu ceny (z określeniem kwoty, o którą cena ma być obniżona), albo
    d) oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Możliwość złożenia przez Usługobiorcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy ze względu na jego wadę jest ograniczone w następujących przypadkach:
    1) wada nie jest nieistotna,
    2) Usługodawca zaproponuje niezwłoczną i nieuciążliwą dla Usługobiorcy wymianę wadliwej usługi na wolną od wad lub tę wadę usunie.

4. Usługobiorca będący konsumentem, w przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 3 pkt 2 niniejszego Regulaminu, może:
    1) zamiast zaproponowanego usunięcia wady żądać wymiany,
    2) zamiast zaproponowanej wymiany żądać usunięcia wady (o ile jej usunięcie nie jest niemożliwe albo wymagałoby ponoszenia przez Usługodawcę nadmiernych kosztów).

5. Usługodawca rozpatruje reklamację bezzwłocznie, nie później jednak niż w ciągu:
    1) 14 dni od jej otrzymania – w przypadku reklamacji złożonej na podstawie rękojmi;
    2) 30 dni od jej otrzymania – w pozostałych przypadkach.
6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji w ten sposób, że:
    1) Usługodawca zwróci Usługobiorcy część lub całość ceny – nastąpi to w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 5 pkt 1 niniejszego Regulaminu;
    2) Usługodawca usunie wadę lub wymieni usługę na nową – nastąpi to niezwłocznie. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o przewidywanym czasie realizacji jego roszczenia.
7. Odpowiedzi na reklamację Usługodawca udziela w takiej samej formie, w jakiej została ona złożona, chyba że Usługodawca i Usługobiorca dojdą indywidualnie do innego porozumienia.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Językiem umów, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jest język polski.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie, o czym Usługobiorca otrzyma informację w zakładce „Aktualności”.

3. Zmiany Regulaminu mogą być wprowadzone w każdym czasie i wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich udostępnienia zmienionego Regulaminu w Serwisie. Brak odstąpienia przez Usługobiorcę od umowy w trybie niniejszego Regulaminu uważa się za akceptację zmian.
4. Prawem właściwym dla oceny skutków stosowania Regulaminu i świadczenia usług drogą elektroniczną jest:
    1) prawo kraju zwykłego pobytu konsumenta, o ile ten kraj jest krajem członkowskim Unii Europejskiej, a Usługodawca kieruje swoje usługi do tego kraju,
    2) prawo polskie – w pozostałych przypadkach.