POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia i przechowywania danych osobowych Użytkownika oraz dostępu do informacji gromadzonych na urządzeniach Użytkownika podczas korzystania ze strony ergonomica.pl. Ilekroć w Polityce mowa o:
    a. Administratorze – należy przez to rozumieć panią Agnieszkę Dziewanowską-Sobczak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą ERGONOMICA AGNIESZKA DZIEWANOWSKA-
SOBCZAK w Starowa Góra, ul. Frontowa 26a 95-030 Rzgów, NIP: 9820296375, REGON: 100604090 – właściciela strony internetowej ergonomica.pl;
    b. Stronie – należy przez to rozumieć stronę internetową ergonomica.pl;
    c. Użytkowniku – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną, która w jakikolwiek sposób korzysta ze strony internetowej ergonomica.pl.

§ 1.

Korzystając ze Strony Użytkownik akceptuje zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

§ 2.

Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
    a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Użytkowników w formularzach informacje,
    b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”),
    c. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

§ 3.

Korzystanie ze Strony jest bezpłatne, ale niektóre usługi są odpłatne (zgodnie z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną).

§ 4.

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r., poz. 1000).

§ 5.

Administrator nie wyznaczył inspektora danych osobowych.

§ 6.

Dane osobowe są przetwarzanie w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

§ 7.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO.

§ 8.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych, w zależności od usługi, z jakiej korzysta Użytkownik, to:
    1. adres IP,
    2. dane o lokalizacji,
    3. imię,
    4. nazwisko,
    5. firma przedsiębiorstwa,
    6. adres e-mail,
    7. adres strony internetowej,
    8. numer telefonu,
    9. adres prowadzenia działalności gospodarczej,
    10. stanowisko,
    11. nazwa pracodawcy.

§ 9.

Przetwarzanie danych Użytkownika obejmuje:
    1. pliki cookies,
    2. umożliwienie Użytkownikowi korzystania z takich funkcjonalności Strony jak dodawanie komentarzy, opinii, ocen, korzystania z koszyka, zakupu usług i zdalnego udziału w szkoleniach.

§ 10.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

§ 11.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

§ 12.

Strona korzysta z tzw. „stałych” plików cookies (persistent cookies) oraz „sesyjne” (session cookies). Stałe pliki cookie są przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Sesyjne pliki cookies są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

§ 13.

Odbiorcą danych osobowych mogą być:
    1. podmioty świadczące usługi związane z pozycjonowaniem i badaniem ruchu na stronach internetowych,
    2. inni Użytkownicy (w zakresie publikowanych przez Użytkownika opinii i komentarzy),
    3. pracownicy Usługobiorcy zajmujący się obsługą płatności i szkoleń.

§ 14.

Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, do jakiego zostały zebrane.

§ 15.

Użytkownik ma prawo do:
    1. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
    2. przenoszenia danych – w zakresie usług dotyczących szkoleń,
    3. sprostowania danych i dostępu do danych osobowych,
    4. usunięcia danych – w zakresie usług dotyczących publikowanych komentarzy i opinii,
    5. ograniczenia przetwarzania danych

§ 16.

Użytkownik nie ma prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

§ 17.

Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na prawidłowość uprzedniego przetwarzania.

§ 18.

Cofnięcie zgody wymaga zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika.

§ 19.

Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.

§ 20.

Udostępnienie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale odmowa ich udostępnienia nie wpłynie na możliwość korzystania przez Użytkownika ze Strony.

§ 21.

Dane osobowe Użytkownika nie będą profilowane, udostępniane ani przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych.